banner_top
25.01.2013
Nr15/2013
Dęblin, dnia 25 stycznia 2013r.
 
                                                                                
 
 
Dot.: wyceny zakupu usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia BHP dla żołnierzy kadry zawodowej oraz pracowników wojska.
 
 
Jednostka Wojskowa nr 4929 w Dęblinie zwraca się z prośbą o dokonanie wyceny usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia BHPdla żołnierzy kadry zawodowej oraz pracowników wojska podzielonych na dwie grupy szkoleniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz terminy szkoleń znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
Załączniki do pobrania są również dostępne na stronie internetowej www.41blsz.wp.mil.pl
W przypadku zainteresowania naszą propozycją proszę o przesłanie oferty cenowej      ( załącznika nr 2 ) faksem na numer (81) 551-95-36. Ofertę można również złożyć osobiście w Kancelarii Jawnej Jednostki Wojskowej nr 4929 w Dęblinie. Termin składania ofert upływa dnia 31 stycznia 2013r o godz. 10:00.
W przypadku wyboru Państwa oferty, zobowiązani są Państwo dostarczyć do siedziby Zamawiającego aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert na podstawie, którego zostanie z Państwem zawarta umowa, według wzoru określonego w załączniku nr 2.
W przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostanie z Państwem zawarta umowa, według wzoru określonego w załączniku nr 3.
            Zapłata za wykonaną dostawę nastąpi przelewem na konto sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od wykonania zamówienia i dostarczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pani Ewa SKÓRA tel. (81) 551-97-38.
 
 
 
 
                                                                                                           DOWÓDCA
                                                                                             Jednostki Wojskowej Nr 4929
                                                                                                            w Dęblinie
 
                         
                                                                                              
                                                                              płk pil dr inż. Waldemar GOŁĘBIOWSKI
 
 
 
 
 
Wyk. K.L.
tel. (81) 551-78-18
faks (81) 551-95-36
Załączniki do pobrania:
Zalacznik_nr_1.doc
Katarzyna Lewczyńska


AktualnościAktualności
GaleriaGaleria